ونوس در پوست خز (Venus in Fur)

در عشق همانند سیاست تنها یکی از طرفین باید قدرت داشته باشد!