Sherlock Holmes

استرس میتونه هر روز زندگیت رو نابود کنه

اما مُردن تنها میتونه یک روزت رو نابود کنه!