هفت تیر - revolver

تو فقط وقتی میتونی باهوش تر بشی که با یه حریف باهوش تر از خودت بازی کنی...