Rush

آدما هر چی به مرگ نزدیک‌ترند، بیشتر احساس زندگی می‌کنن