حصارها

پدر (دنزل واشنگتن) : يه كاری ياد بگير، اون وقت چيزی داری كه كسی نمی‌تونه ازت بگيره...