sin city

مارو: زن‌ها، بعضی وقت‌ها تنها کارشون اینه خودشون رو خالی کنن. و بعد از اینکه چند تا سطل گریه کردن اوضاع رو به راه میشه!