دیالوگ ماندگار ممنتو

ناتالی: آخرین چیزی که یادت میاد چیه؟

لنی: همسرم

ناتالی: چه زیبا

لنی: داشت می‌مرد.