شوالیه تاریکی

جوکر: وقتی کارها طبقِ نقشه پیش بره هیچ کس وحشت زده نمیشه، حتی اگه اون نقشه، وحشتناک باشه!