طلسم شده

زنها تا وقتی عاشق نشده اند بهترین روانکاوها هستند, ولی بعد از اون تبدیل میشن به بهترین بیماران روانی...