جنگ

تنها چیزی که توی تغییر قیافه یک نفر عوض نمیشه چشم هاشه...