580120 02556

گاهی وقتها سکوت 

مارو به‌ گونه‌ای بهم متصل میکنه که

کلمات هیچوقت نمی‌تونن...