زندگی مخفیانه والتر میتی

در دنیای کوچیک خودت زندگی نکن. چون هدف زندگی کاوش کردن و کسب تجربه ست...