راتاتویی

اگر روی چیزی که از دست دادی متمرکز بشی دیگه از چیزی که پیش روت هست غافل میشی