من پیش از تو

جسورانه زندگی کن کلارک. به خودت فشار بیار. به حداقل رضایت نده