امار فروش فیلمهای روی پرده سینماخای تهران تا پایان روز شنبه به این شرح است:

55555556n211