63576630194958823022

اعتراض شدید رضا بهبودی به یک تماشاگر تئاتر در انتهای اجرای نمایش « گفت و گوی بر جای ماندگان »