19659352234123

مهدی محمد طاهری، مجری سابق برنامه ثریا به جوار حق پیوست .

مجری سابق ثریا و پسر خردسالش در سانحه تصادف دعوت حق را لبیک گفتند.