a284abe3c32facb1cbe7922u22les34

مهراب قاسم خانی به واسطه خنده زیاد در بیمارستان بستری شد!

مهراب قاسم خانی آنطور که خود گفته، با دیدن تیزر تبلیغاتی یک برند که مرتبط با بهنوش بختیاری بوده از فرط خنده به بستر افتاده و سپس به بیمارستان منتقل شده است!

a284abe3c32facb1cbe79634cou22les34