ajdghc34d

ندا افشار، مادر سحر قریشی به حمایت از دخترش پرداخته و متن زیر را منتشر کرده است.

وی سکوت دخترش پس از این حجم از انتقادات را به علت مهربان بودنش بیان کرده است.

مادر سحر قریشی نوشت: هزارن فریاد پشتِ سکوتِ آدمهای مهربان هست، سکوتشان را ب پای بی عیب بودنِ خود نگذارید، یاد بگیرید که با مهربانان مهربان باشید