29d10567 17f9 492a 81f1

شبکه نسیم در اقدامی عجیب، در یک مسابقه پای مادر را سانسور کرد!

در این تصویر از مسابقه خانوادگی "خانه ما" در شبکه نسیم، پای مادر خانواده، سانسور شده است.

13930501153025492327112342