منیژه حکمت

منیژه حکمت، واکنشی متفاوت به فیلترینگ تلگرام در کشور روسیه نشان داد.

منیژه حکمت در پی انتشار خبر فیلترینگ تلگرام در کشور روسیه در اینستاگرام نوشت: «روسيه خودشو پيشمرگ كرد، فقط بخاطر رفاقت

96 1344 c07 28345466