1el 22333ok33

آزاده نامداری از هنرمندانی که به دعوت افطاری رئیس جمهور نه گفتند انتقاد کرده بود.پرستو صالحی هم در جواب او در استوری اینستاگرامش نوشت.....

آزاده نامداری از هنرمندانی که به دعوت افطاری رئیس جمهور نه گفتند انتقاد کرده بود.پرستو صالحی هم در جواب او در استوری اینستاگرامش نوشت…..: در تاریخ تلویزیون ایران شما به عنوان سمبل ریا و تزویرید بهتر هست که سکوت بفرمایید برای خودتون میگم

در همین ارتباط بخوانید :

هنرمندان سینمای ایران دعوت مراسم افطاری رئیس جمهور را رد کردند!