mohammad reza golzar001

بسیاری از وبسایت ها و خبرگزاری های رسمی ایرانی در اقدامی عجیب، یکی از لیست های منتشر شده توسط کاربر IMDB را به عنوان لیست رسمی این وبسایت منتشر کردند!

در لیستی که توسط کاربری به نام گلوکز (!) منتشر شده، نام محمدرضا گلزار به عنوان سیزدهمین بازیگر خوش تیپ سینما قرار گرفته و همین مسئله سبب شد تا بسیاری از خبرگزاری ها این دسته بندی را به عنوان دسته بندی رسمی این مرجع سینمایی منتشر نمایند!

لازم به ذکر است که در سایت IMDB هزاران کاربر لیست های مختلفی با عناوین گوناگون تهیه و روزانه منتشر می کنند.

09440 04 23 50 03