139710333180811317651600320074

ریحانه پارسا که با بازی در سریال پدر در صداوسیما، به چهره‌ای شناخته شده تبدیل شد، در صفحه‌ی اینستاگرامش خطاب به رسول صدرعاملی کارگردان "سال دوم دانشکده من" نوشت: «با سلام‌ و احترام

من ریحانه ۱۹سال دارم دو سالِ پیش نوشتم من ریحانه ۱۷سال دارد میشود برای من اتفاق!

مدتی نه کم نه زیاد با این رویا هر شب به خواب رفتم!

امشب بعد از دیدنِ فیلم دیدم که چه درست من ریحانه ۱۷ سال نداشتم من تکرارِ اتفاقِ سال ها پیش نیستم اما لبخند به لب دارم

با جانُ دل نشستم به تماشای دخترانی که یک ماه شب به شب با هم رویا بافتیم برای یک هدف!

کنارِ هم به ناچار می خندیدیم اما حالمون از هم برای اون روز ها خوب نبود و نیست

اولین تشکر از شما بابت درسی که بهمون دادین سینما بی رحمه

دومین سینما بی رحمه

سومین سینما بی رحمه

ممنون که باعث اشک و شاید حسرتِ یک دوره ما شدی

ممنون که اینقدر واقعی تلخ عین حقیقت با ما رفتار شد

کوتاه می کنم ممنونم که انتخاب نشدم

شما ثابت کردین انتخاب نکردنتون هم باعث رشد میشه و کمک است و قوت قلب

امشب نوشتم برای خودم، برای شما، برای ۴۰ نفر

از طرف یکی از آن ۴۰ نفر کاندید نهایی آخرین اثر رسول صدرعاملی‌ ریحانه پارسا»