حوزه هنری

در اقدامی عجیب، رشته نمایش از هنرستان های دخترانه سوره حذف شد.

هنرستان سوره زیر مجموعه حوزه هنری است.

هنرستان سوره در سال های اخیر میزبان دانشجویان دختر فراوانی بوده که فعالیت به در این عرصه را انتخاب کرده بودند.

حذف رشته نمایش از هنرستان دخترانه سوره می تواند تبعات زیادی داشته باشد.

هنوز هیچ نهاد رسمی در خصوص حذف رشته نمایش از هنرستان دخترانه سوره اظهار نظری نکرده است.