همشهری کین

دو نوع از انسان وجود داره و فقط دو نوع. اونی که منتظر می مونه تا توی جای درستش قرار بگیره و اونی که با پاهاش روی صورت دیگران میره !