نخستین تصویر از مازیار (شهره) لرستانی پس از تطبیق جنسیت منتشر شد.

ایشان مدتی پیش اعلام کرد که وضعیت خود را تطبیق جنسیت داده و نامش را هم از شهره لرستانی به مازیار لرستانی تغییر داده است.

مازیار لرستانی