افسانه بایگان با انتشار تصویری بدون حجاب در صفحه اینستاگرام، اعلام کرد که دیگر حجاب نخواهد داشت.

افسانه بایگان با انتشار این تصویر نوشت:«دون وابستگی به هیچ گروه و دسته ای برای همراهی با نور ، برای نور»

افسانه بایگان