11947469 1034000119994620 1021999406614706526 n

ایوان: دیشب کجا بودی؟

ریک بلین: اون مال خیلی وقت قبله، یادم نمیاد

ایوان: امشب می بینمت؟

ریک بلین: من هیچوقت برای آینده ی اینقدر دور برنامه نمیریزم