پیکی بلایندرز

- تو فکر میکنی من یه فاحشه‌ام؟!

+ همه‌مون فاحشه‌ایم گرِیس...فقط بخش‌های متفاوتی از خودمون رو میفروشیم...