پدرخوانده 3

ثروت یک اسلحه است و سیاست، کشیدن ماشه در وقت درست...