گلشیفته فراهانی به تازگی تصویری از خود منتشر کرده که او را در کنار پدر و مادرش نشان می دهد.

فراهانی با انتشار این تصویر نوشته : « خوشبختی »

p884102017 11 04 20 25 444