13950607141619687849887412332

اشکان خطیبی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که جایزه « سپاس » که سالها پیش به ناصر ملک مطیعی اهدا شده بود، پس از ورود مراجعین به منزل وی به سرقت رفته است!

13950607141619687849887411122