آنی هال

آنی: الوی بیا این مسئله قبول کنیم، فکر نمیکنم رابطمون به جایی برسه!

الوی: میدونم! یه رابطه شبیه یه کوسه است

اگر همیشه حرکت نکنه میمیره. و فکر میکنم رابطه ما مثل یه کوسه مرده است...