آزاده نامداری با انتشار عکس زیر در اینستاگرام خود نوشت:

434264138470