81584 491

ستاره و لاله اسکندری در غم از دست دادن پدرشان سوگوار شدند.تاسفانه ساعتی پیش پدر ستاره و لاله اسکندری به دیار باقی شتافت و این دو بازیگر در غم از دست دادن پدرشان سوگوار شدند.

ستاره و لاله اسکندری چندین سال است که در عرصه بازیگری فعالیت دارند. آنها یک خواهر دیگر به نام سارا اسکندری (چهره پرداز) و برادرانی با نام های سیامک و برزو دارند.