30265001 1641058689306256

+ تو مدرسه به ما یاد دادن نفرت، نفرت به وجود میاره !

- من مدرسه نرفتم! ... من تو کوچه خیابون بزرگ شدم! میدونی چی تو خیابون یاد گرفتم؟ اگه کوتاه بیای میمیری!