great_escape

سجویک: دنی, روسی بلدی؟

دنی: یکمی. فقط یه جمله.

سجویک: خوب بگو منم بدونم رفیق.

دنی: لا واس لیوبلیو.

سجویک: لا یا واس...

دنی: لیوبلیو.

سجویک: لیوبلو؟ لا واس لیو بلیو. لا واس لیوبلیو. خوب این یعنی چی؟

دنی: دوست دارم.

سجویک: دوست دارم؟ تو این اردوگاه این به چه دردی میخوره؟

دنی: نمیدونم. خودم هم خیال ندارم ازش استفاده کنم.