انتشار این تصویر از چهره شکسته حسین محب اهرى که درگیر مبارزه با سرطان است، سبب تعجب و ناراحتی شد.

حسین محب اهری

هدایت هاشمی با انتشار این عکس نوشت: حسین محب اهرى سرشار از زندگى ست حسین محب اهرى سالم و سرحال کنار ماست حسین محب اهرى عشق است استاد است سرش سلامت

حسین محب اهرى