ماهچهره خلیلی با انتشار عکس زیر نوشت:

پسر گل ما پرواز در چهار ماهگی

0jw7u9ork0m2f1uqonih