2016 05 8 572f9bf6d845

آزاده نامداری که در روزهای گذشته انتشار تصاویر بدون حجابش در سوئیس حاشیه ساز شده بود، ویدئویی در این خصوص از خود منتشر نموده و در آن ادعا کرده که روسری‌اش افتاده و کلیه کسانی که در آن محیط حضور دارند، محارم‌اش هستند.

این ویدئو توسط فارس منتشر شده است.