آزاده نامداری چادر را کنار گذاشت

آزاده نامداری، مجری سابق تلویزیون که چندی پیش عکس های بی حجابش در سوییس جنجال ها به پا کرد، این بار در ایران حجاب معمولش را که چادر است برداشته.

آزاده نامداری