10428521 6271191673834

- من دوستت دارم ،ميخواستم باقي عمرم و با تو بگذرونم.

- من باقي عمر تو رو نميخوام! باقي عمر خودم و ميخوام.