خانه پوشالی - House of Cards

کوریگن: هیچوقت از ازدواجت پشیمون شدی؟

کلیر: نه، نه، من عاشق فرانسیس هستم. الان بیشتر از قبل

کوریگن: من پشیمون شدم، قبل از اینکه بدونم خودم کی هستم به یک نفر متعهد شدم!