پهلوانان نمی میرند

بدی این روزگار اینه که، تا وقتی غالبی همه کنارتن، ولی وای به حال مغلوب که همیشه تنهاست...!