دل شکسته

خسرو شکيبايی: قديما بهش ميگفتن يقه آخوندی، الان بهش ميگن يقه ديپلمات...

حالا شما بگو،

آخوندامون ديپلمات شدن يا ديپلماتامون آخوند؟!