نوستالژیا دیالوگ ماندگار

احساسات بیان نشده هیچ وقت فراموش نمیشود...