3423423423

سویینی تاد دو نوع از انسان وجود داره و فقط دو نوع ، اونی که منتظر می مونه تا توی جای درستش قرار بگیره و اونی که با پاهاش روی صورت دیگران میره !