Darkest Hour

موفقیت پایان کار نیست،

شکست هم نابودکننده نیست.

فقط یک چیز اهمیت دارد

و آن شجاعتِ ادامه دادن است.