خانه پوشالی

چهره‌ی یه ترسو چه شکلیه؟

شبیه پشت سرش، وقتی داره فرار می‌کنه!